Stemwijzer gemeente Landerd

De redactie van weekblad Arena heeft met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart een Stemwijzer-op-maat ontwikkeld voor de gemeente Landerd. Doel van deze Landerdse Stemwijzer is het wegwijs maken van inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland in het lokale politieke landschap en het bieden van ondersteuning bij het maken van hun keuze.

De Stemwijzer bestaat uit 18 stellingen over lokale politieke onderwerpen. Door in te vullen of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met een stelling vertelt de Stemwijzer bij welke politieke partij uw persoonlijke mening en standpunten het best aansluiten. U kunt de uitkomst enigszins sturen door aan te geven aan welke onderwerpen u extra gewicht wilt toekennen. Na voltooiing van de Stemwijzer ontvangt u direct een online stemadvies. Daarnaast is per stelling van iedere partij een toelichting te lezen.

N.B: De Stemwijzer werkt optimaal in de laatste versie van je internetbrowser.

Stelling 1

De inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland moeten zich op 21 maart per dorp kunnen uitspreken of ze met Oss of Uden willen herindelen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De raad heeft bij meerderheid een besluit genomen om met Uden te fuseren. In Schaijk en Reek is nog onduidelijk of er toch een duidelijke voorkeur voor Oss is.

Als dat zo is, dan is er nu nog het moment om de wens van de burgers in te vullen omdat de voordelen van enkelzijdig naar Uden niet vreselijk groot zijn.

Eens als we de fusie-besprekingen beginnen, is wat ons betreft het proces onomkeerbaar. 

DS97

Voordat onderhandelingen beginnen met Oss of Uden moeten de inwoners kunnen uitspreken welke gemeente de voorkeur heeft. We staan veel sterker in de onderhandelingen als we met de stem van de bevolking hebben gekozen voor een bepaalde richting. Oss of Uden weten dan dat de inwoner die richting steunt. En zo voorkomen we dat er achteraf een onderhandelingsresultaat aan de inwoners wordt voorgelegd zonder vooraf rekening te houden met hun voorkeur.

DS97 heeft zelf geen voorkeur voor Oss of Uden maar wil de stem van de inwoners horen. DS97 volgt die stem!

Maashorst Vooruit

Maashorst Vooruit is niet tegen een volksraadpleging. Daarvoor hebben wij in 2015 gepleit en dit heeft geleid tot het referendum, waarvan wij de uitslag zien als een wens tot het creëren van een nieuwe gemeente rond de Maashorst. Waar wij wel tegen zijn is een nieuwe volksraadpleging uit te laten voeren omdat de eerdere uitslag je niet bevalt of je dit wilt aangrijpen om stiekem toch nog 4 jaar zelfstandig te kunnen blijven of misschien zelfs wel enkel voor korte termijn electoraal gewin. Wel zijn wij van mening dat de inwoners actief moeten worden meegenomen en geraadpleegd over de vorming van de nieuwe gemeente, gelukkig is dat ook een wettelijke voorwaarde van een fusie traject. Voor ons is vanaf de uitslag van het referendum duidelijk geweest dat we een nieuwe gemeente moeten gaan vormen.

Progressief Landerd

Het is prima dat mensen mogen kiezen over de toekomst van hun dorp. Maar nu alleen kiezen uit Oss of Uden is naar onze mening te vroeg omdat je niet weet wat je laat liggen. Je vergelijkt appels met peren. Progressief Landerd wil de gesprekken met Uden snel hervatten en als dit leidt tot een herindelingsvoorstel zullen de inwoners zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden. Dit kan bijvoorbeeld met een referendum of een enquête.

RPP

De RPP vind het erg belangrijk dat de inwoners zich kunnen uitspreken over een herindeling.

Het moment waarop je dit vraagt is voor ons niet de vraag, dat had wat ons betreft ook voor of na de verkiezing gemogen, het probleem wat de RPP heeft met deze bevraging is dat het alleen gaat over Uden of Oss zonder enige onderbouwing, daarmee is het een keuze vanuit de onderbuik en op basis van emotie.

Je legt daarmee een belangrijke beslissing terug bij de burger, zelfs zonder enige inhoudelijke argumenten en tegen de burger zeg je “je mag kiezen tussen een appel of een peer”. Ben je dan serieus met je burger?

De RPP kiest ervoor om samen met Uden te werken aan een Maashorstgemeente. Wij willen het resultaat van de onderhandelingen ter goedkeuring voorleggen aan de burgers.

Daarna pas weten we of we door kunnen met Uden naar een Maashorst en als de burgers dit niet zien zitten dan moeten we terug en ons opnieuw gaan beraden.

 

VVD

Dat is geen correcte vraagstelling en  is al een gepasseerd station o.a. door het referendum. Raadsbesluit is genomen door meerderheid om verkenning met Uden op te starten. Slechte verkiezingsstunt.

Stelling 2

De gemeente moet actief meewerken aan de vestiging van een Aldi op bedrijventerrein Reek-Zuid.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Hoe sympathiek het ook lijkt voor een deel van de consumenten in Reek is deze oplossing niet de plaats waar we in Nederland de supermarkten/food-discounters willen toestaan. Het zal en gaat simpelweg niet gebeuren, gebruik de energie aan andere belangrijke projecten voor Reek!

DS97

DS97 vindt dat er een goede keuze gemaakt moet kunnen worden waarbij we alle feiten kennen. We willen weten wat er allemaal moet gebeuren om een Aldi in Reek zuid mogelijk te maken. En we willen ook goed inzicht in de effecten die een Aldi heeft. Maar voor de leefbaarheid van Reek is een supermarkt belangrijk. DS97 wil in oplossingen denken en niet in problemen om die leefbaarheid te vergroten.

Maashorst Vooruit

Wij zien op dit moment meer nadelen voor geheel Landerd dan voordelen voor geheel Landerd. Wel begrijpen wij dat een nader onderzoek naar koopstromen in Landerd ervoor kan zorgen dat alle partijen in de gemeenteraad, inclusief wijzelf, een definitieve afweging kunnen maken. Wij hebben hier dan ook mee ingestemd en wachten dit onderzoek af alvorens een definitieve keuze te maken.

Progressief Landerd

De gemeente moet altijd actief meewerken aan wensen van inwoners of bedrijven. 

RPP

De vestiging van een Aldi op Reek Zuid is heel belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Reek.

Jarenlang is het voorzieningenniveau in Reek gedaald tot 0. Deze kans moet daarom gegrepen worden.

Verder zal dit het eerste perceel zijn dat verkocht wordt op Reek Zuid. Dit heeft een aanzuigende werking voor de vestiging van andere bedrijven.

VVD

Meewerken om een bestemmingsplan wijziging te realiseren bij de provincie betekent voor VVD dat we ingestemd hebben met onderzoek te doen, maar de leefbaarheid van het ene dorp mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid in een ander dorp.

Stelling 3

Het is goed om de locatie Ambianz-Salt & Pepper te betrekken bij de realisatie van het nieuwe dorpshuis Zeeland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Nu is er de eenmalige kans om –zonder Sinterklaas te kunnen of willen spelen- een optimale oplossing te vinden voor een tamelijk treurige situatie in het centrum van Zeeland.

DS97

De gemeente kan de mogelijkheden verkennen om het maximale resultaat te boeken. Hierbij moet zeker rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden.

Maashorst Vooruit

Wij zijn voor een van onderaf gedragen nieuw Dorpshuis én nieuwe sporthal in Zeeland. Wij zijn voor de droom van de dragers. Het moet blijken of de meest gewenste locatie Ambianz financieel haalbaar blijkt. Indien passend gaat onze voorkeur uit naar de meest gewenste locatie van de dragers.

Progressief Landerd

Er liggen al mooie plannen voor de realisatie van het Dorpshuis, opgesteld door de dragers. Wij staan achter deze plannen en vinden dat er zorgvuldig onderzocht moet worden of en hoe deze locaties in deze plannen behouden of geïntegreerd gaat worden. De definitieve keuze moeten we in goed overleg met elkaar vaststellen. We gaan nu doorpakken, dat is belangrijk!

RPP

De locatie moet zeker betrokken worden in de afweging bij de realisatie van het nieuwe dorpshuis in Zeeland.

Daarbij moeten we wel het financiële plaatje niet uit het oog verliezen: niet tegen elke prijs.

Daarnaast moeten de huurprijzen voor verenigingen niet te hoog worden als gevolg van de grote investering: het moet betaalbaar blijven.

VVD

Unieke kans met een prima plan.

Stelling 4

Het grote verloop van gemeenteraadsleden in de afgelopen 4 jaar is een slechte zaak.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het verloop in Landerd was een beetje groot, en dat is meestal jammer.

DS97

Het is jammer om ervaring te verliezen maar alle raadszetels zijn direct weer door de partijen ingevuld. Nieuwe mensen kunnen ook met nieuwe frisse ideeën komen.

Maashorst Vooruit

Gemeenteraadsleden doen belangrijk werk. Dat kost echter veel tijd en kan op momenten stressvol zijn in combinatie met je werk en privé leven. Het verdient daarom respect dat mensen zich bereidstellen om raadswerk te doen. De situatie in de Landerdse gemeenteraad kenmerkt zich door de vele wisselingen onder vrijwel alle partijen in de raad. Dit heeft meerdere oorzaken zoals o.a. overlijden en verhuizen, maar het is geen goede zaak als er zoveel wisselingen zijn zoals in de afgelopen 4 jaar. Dit zorgt voor onrust en komt de continuïteit en kennisnivea van de raad niet ten goede.

Progressief Landerd

Vooral de redenen waarom raadsleden zijn vertrokken maakt het een slechte zaak. 

RPP

Kwaliteit en continuïteit van de gemeenteraad worden hierdoor geschaad. De betrokkenheid en belangstelling voor het raadslidmaatschap neemt hierdoor af. Dit is slecht voor de lokale politiek.

VVD

Altijd een slechte zaak de continuïteit binnen de raad is weer weg ook de kennis verdwijnt. Inwerkperiode van de nieuwe vergt van allen weer aanpassingen. Eerder genomen besluiten kunnen ook weer ter discussie komen.

Stelling 5

Landerd moet strengere maatregelen nemen in het belang van een gezond buitengebied.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Terecht is gezondheid intussen in Landerd ingebed in de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in het buitengebied.

We volgen de verschillende onderzoeken en aanbevelingen van gerenommeerde instellingen op het gebied van gezondheid en passen daar onze verordeningen en vergunningen op aan.

DS97

Nee strenger hoeft niet want de gemeente heeft reeds een goed beleid.

Wij kunnen geen concessies doen aan de gezondheid van mens en dier. Gezondheid is heel belangrijk voor al onze inwoners. Landerd heeft daarvoor al maatregelen genomen en moet blijven zorgen voor een gezonde omgeving voor al onze burgers.

Strenger is dus niet het juiste woord maar wel dat de gemeente consequent en alert moet toetsen.

Maashorst Vooruit

Wij willen een sterk beleid voor ons buitengebied ontwikkelen waarbij we een balans moeten zoeken tussen rechtvaardigheid, (sociale) gezondheid, economie, leefbaarheid en toekomstbestendigheid. Agrarische bedrijven moeten zich op dit moment al aan strenge wettelijke eisen houden en dit wordt verder geïntensiveerd door o.a. de provincie en het Rijk. Wij vinden het belangrijk om daar niet van af te wijken en zo een nadelige concurrentiepositie voor onze agrarische bedrijven creëren.

Progressief Landerd

In steeds meer Brabantse gemeente knelt de groeiende (intensieve) veehouderij. Hardwerkende boeren komen steeds vaker tegenover inwoners te staan die overlast ervaren en zich terecht zorgen maken over hun gezondheid. Wij vinden dat zorgwekkend. Samen met alle belanghebbenden moeten we werken aan een sector die past in zijn natuurlijke omgeving en maatschappelijk wordt geaccepteerd en gewaardeerd. 

RPP

Strenge maatregelen zijn niet toereikend. Er moet een goede balans zijn in ons buitengebied waar zowel burgers, agrarische ondernemers als dieren goed kunnen leven. De gemeente, samen met de belangenorganisaties, komen met duurzame oplossingen waarbij we de effecten moeten evalueren en afwegen.

Hierbij horen ruimtelijke plannen en regelgeving die wel ruimte bieden voor kwaliteitsverbetering en geen ruimte bieden aan ongewenste ontwikkelingen.

VVD

Strenger dan wat en wie? Strenger lost niets op men moet de juiste balans weten te vinden tussen gezondheid en agrariërs, dit kan alleen door dialoog en wederzijds begrip en respect. De provincie is aan zet om de juiste afstemming in de hele regio te krijgen dat is van doorslaggevend belang. Niet iedere gemeente een ander eigen beleid.

Stelling 6

Recreatie en natuurontwikkeling in De Maashorst moeten prevaleren boven intensieve landbouw.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

In Landerd moeten we zowel de intensieve landbouw als de natuur naar een goede toekomst helpen. Er zijn wellicht betere oplossingen voor de natuur dan het willen uitkopen van tuinbouwgrond in de Maashorst (Brobbelbies).

DS97

De Maashorst is een groeibriljant voor natuur en recreatiemogelijkheden. Ook kan de Maashorst een grote economische drager zijn voor de omgeving. Er is geen sprake van concurrentie tussen intensieve landbouw en de Maashorst. Waar mogelijk moet ook de landbouw ontwikkelingskansen krijgen. Landerd is zeker nog wel een agrarische gemeente. Als plattelandsgemeente kan natuurontwikkeling, recreatie en landbouw prima naast elkaar bestaan.

Maashorst Vooruit

In en rondom het natuurgebied de Maashorst vinden wij het belangrijk dat de focus ligt op natuur in combinatie met recreatie en toerisme. Nieuwe agrarische initiatieven vinden wij daar niet passend. Wij zijn er voorstander van om gebieden aan te wijzen waar de agrarische bestemmingen boven overige bestemmingen worden geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een uitbreiding niet plaats kan vinden omdat er een woonhuis is gesitueerd in de nabijheid. Situering in de buitengebieden van onze dorpen ligt voor de hand. Het omgekeerde geldt wat ons betreft voor het natuurgebied de Maashorst.

Progressief Landerd

Intensieve landbouw heeft geen plaats in de Maashorst. 

RPP

De aantrekkingskracht op gebied van recreatie en toerisme zijn sterke punten van Landerd. De Maashorst op kaart zetten als natuurgebied is hierbij heel belangrijk.

Dit betekent ook dat intensieve landbouw in dit gebied afgebouwd moet worden. Dit wil niet zeggen dat alle landbouw moet verdwijnen uit de Maashorst. 

VVD

Intensief is nooit goed dat staat voor te veel. Maar gewone landbouw kan de veelzijdigheid van een gebied een meerwaarde geven, akkers, naast bos ,naast heidevlakten en grazend vee. Prachtig Hollands landschap.

Stelling 7

Het zorgbeleid in de gemeente Landerd is op orde.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Natuurlijk zijn er verdere verbeteringen mogelijk maar in algemene zin is dit een van de beste aspecten van Landerd. 

DS97

De basis van het Landerds zorgbeleid is op orde. Uiteraard zijn verbeteringen mogelijk en kan er direct worden ingespeeld op kansen en ontwikkelingen. De gemiddelde leeftijd in onze dorpen stijgt en daarmee neemt de zorgbehoefte ook toe. Het is een belangrijk thema nu en het wordt in de toekomst steeds belangrijker.

Maashorst Vooruit

Veel dingen gaan goed, echter er is nog ruimte voor verbetering op een aantal gebieden. Jong en oud zijn steeds vaker op zichzelf aangewezen en dat lukt helaas niet iedereen. De gemeente moet dit opvangen en daarom pleiten wij voor preventief werk om eenzaamheid te verminderen, verslavingsproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken en integratie, talentontwikkeling en zelfredzaamheid te vergroten.

Progressief Landerd

De gemeente gaat er teveel van uit dat alle kwetsbare inwoners in staat zijn hun eigen problemen op te lossen. Dat lukt niet iedereen. Er zijn mensen die, soms tijdelijk, niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Zij moeten geholpen worden om te voorkomen dat ze geen deel meer uitmaken van de samenleving en afglijden naar schrijnende omstandigheden. Voor die inwoners hoort de gemeente ruimhartig aan de lat te staan.

RPP

Nee, nog niet. Er is veel gebeurd maar er moet nog gewerkt worden aan een goede zorg voor kwetsbare ouderen thuis, een goede ondersteuning bij de wirwar aan regels, maatwerk bij armoedebestrijding en het op de kaart zetten van Jeugdzorgdorp Reek.

VVD

Het beleid is op de goede weg maar bedenken is iets anders dan ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanscherpen en maatwerk leveren is een continu proces van verbeteren en luisteren naar de gebruikers.

Stelling 8

Nieuwe woningen dienen energieneutraal en dus gasloos te worden gebouwd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dit is zeker de toekomst, en zal tijdig op wijknivo geregeld moeten worden. Voor individuele woningen is dat nog redelijk lastig op het gebied van verwarming. Elektriciteit neutraal is al goed haalbaar, maar ook hier heeft de overheid een taak in de verzorging van buffer-capaciteit.

DS97

Energieneutraal is een goed streven. Landerd dient landelijke en provinciale trends te volgen maar we mogen best stimuleren dat er energieneutraal wordt gebouwd. Gasloos is een optie die onze burgers echter niet op kosten mag jagen. Als er concurrerende alternatieven zijn dan prima.

Maashorst Vooruit

De omgeving waarin wij wonen staat onder druk door klimaatverandering ten gevolge van vervuiling en een niet duurzame economie. We willen een aanjager zijn van milieuverantwoord en duurzaam leven door als gemeente hierin voorop te lopen en te ondersteunen. Nieuwbouwprojecten dienen nul-op-de-meter te zijn. Dit moet ook een eis zijn bij de bouw van woningen door de woningcorporaties.

Progressief Landerd

We weten dat er uiteindelijk geen gas meer beschikbaar is voor onze woningen. Op deze manier draagt ook de gemeente bij aan het klimaatverdrag.

RPP

De RPP staat voor energie neutraal bouwen en wonen, daar past nieuwbouw van huizen zonder gas goed bij.

Voorwaarden zijn wel dat de woningen betaalbaar en technisch realiseerbaar zijn.

VVD

Natuurlijk landelijke trend volgen, niet meer investeren in iets wat op het punt van verdwijnen staat.

Stelling 9

Vuurwerk mag uitsluitend op centrale plekken worden afgestoken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Laten we dit de komende jaren stimuleren, zonder meteen met verordeningen vanuit de overheid te komen.

DS97

Het Reekse initiatief om samen op een centrale plek vuurwerk af te steken is prima. Initiatieven in die richting kunnen best worden ondersteund.

Maashorst Vooruit

Wij realiseren ons dat het afsteken van vuurwerk overlast kan veroorzaken bij een deel van onze inwoners, maar ook voor heel veel plezier zorgt bij een ander deel. Wij vinden het vooral belangrijk dat mensen die vuurwerk afsteken respect hebben voor elkaar, maar mocht de overlast de komende jaren doorslaan dan zou een centrale plek een oplossing kunnen zijn om dit aan te pakken.

Progressief Landerd

Dit zouden we eigenlijk niet willen opleggen. Probeer er samen uit te komen, zie het prachtige initiatief in Reek. Bij overlast is de gemeente aan zet en moet met maatregelen komen.

RPP

In Reek wordt al vuurwerk afgestoken op een centrale plek. Dit is een initiatief vanuit de bewoners. Dit steunen en stimuleren wij en dat is belangrijker dan gemeentelijke verboden die niet te handhaven zijn.

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Eigen verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Stelling 10

Voorkomen is beter dan genezen. Landerd moet zich nóg nadrukkelijker richten op preventie als het gaat om zorg en welzijn.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We doen dit al met de huidige coalitie, en blijven hiermee bezig.

DS97

Preventie op het gebied van zorg en welzijn kan problemen voorkomen of uitstellen. Dat heeft ook een voordeling effect op de kosten. 

Maashorst Vooruit

Jong en oud zijn steeds vaker op zichzelf aangewezen en dat lukt helaas niet iedereen. De gemeente moet dit opvangen en daarom pleiten wij voor preventief werk om eenzaamheid te verminderen, verslavingsproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken en integratie, talentontwikkeling en zelfredzaamheid te vergroten. Wij pleiten voor preventief jongerenwerk om problematieken van en door jongeren in een vroeg stadium te signaleren In actieve samenwerking met jongeren. Hierbij dient er ook aandacht te zijn voor kinderen wiens ouders langdurig in de bijstand zitten.

Progressief Landerd

Maar vergeet de mensen niet die chronische klachten hebben of afhankelijk zijn van anderen. Daar helpt preventie niet. Goede zorg voor kwetsbare inwoners is voor Progressief Landerd een speerpunt.

RPP

Helemaal mee eens. Goede voorbeelden hiervan zijn de sportcoaches en preventiemedewerker. 

VVD

Voorkomen is altijd goedkoper en beter voor de mensen dan langdurige behandelingen achteraf.

Stelling 11

De gemeente moet zorgen voor meer blauw op straat.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Dat is niet zo eenvoudig, dus daarom moet er gekozen worden om gericht bepaalde onderwerpen aan te pakken, zoals drugslabs. 

Een snelle reactie en aanwezigheid van blauw bij een incident moet zeker wel gewaarborgd blijven.

 

DS97

De gemeente heeft hierin weinig bevoegdheden en kan vaak alleen verzoeken om meer agenten. Maar het is belangrijk dat de politie wordt gezien en dat er snel opgetreden kan worden. Daarom is het zeker een taak van de gemeente om continu waakzaam te zijn en aandacht te vragen voor voldoende blauw in het dorp.

Maashorst Vooruit

In feite gaat de gemeente daar niet over. Dat ligt bij de nationale overheid. Wel is het wenselijk dat daar waar onveiligheid gevoeld wordt of de reactie tijden van de hulpdiensten onder de maat zijn, dit door de burgemeester en/of politiek op de agenda wordt gezet bij de instanties die hier iets aan kunnen veranderen.

Progressief Landerd

De invloed van de gemeente op dit onderwerp is zeer beperkt. Je kunt het wel willen maar je hebt eigenlijk vrijwel geen mogelijkheden. 

RPP

Voor kleine overtredingen is het al goed geregeld in Landerd. We vragen wel aandacht voor de aanpak van de toenemende drugscriminaliteit.

VVD

Zeker maar alleen poppetjes is onvoldoende, duidelijkheid over taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden is van groot belang. De burger moet zich gehoord voelen en daardoor veilig voelen in hun omgeving. Met respect behandeld worden, krijgt men respect terug.

Stelling 12

Een voetgangers- en fietstunnel voor de oversteek van de Tweehekkenweg op de Bergmaas in Zeeland is de enige veilige optie voor dat kruispunt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Ja, is de enige veilige oplossing, zelfs bij alternatieve opstelling van de bushaltes. De investeringen in de Maashorst kunnen en mogen ook besteed worden aan deze voorziening.

DS97

Veiligheid is heel belangrijk. Bij de Tweehekkenweg is een onveilige situatie. Diverse oplossingsmogelijkheden moeten worden bekeken. Daarna wordt pas helder wat de beste optie is. De opties moeten worden besproken met de bevolking. Maar er mag ook worden gekeken naar de financiën zonder dat er overigens wordt ingeleverd op de veiligheid.

Maashorst Vooruit

De kruising Tweehekkenweg-Bergmaas moet veiliger gemaakt worden. Wij zien het afsluiten van de overgang voor autoverkeer en een fietstunnel als mogelijke oplossing. Of dit de enige veilige oplossing is weten we nu nog niet. Daar dient goed naar gekeken te worden door mensen die daar verstand van hebben. Ons uitgangspunt is dat er een veilige oversteek dient te komen. Hoe deze er ook uit komt te zien.

Progressief Landerd

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, ieder ongeval is er één teveel. Nog niet alle oplossingsrichtingen zijn door het college uitgewerkt dus dat willen we eerst bekijken. Mocht blijken dat de een tunnel de enige veilige optie is, gaan wij ervoor. 

RPP

Mee eens. Voor een oversteek is een voetgangers- fietserstunnel de meest veilige oplossing.

VVD

Het is ook een veilige optie ,maar er waren nog andere voorstellen, kijken wat in een combinatie hiervan mogelijk is.

Stelling 13

De wisenten zijn van harte welkom in Landerd na de proefperiode.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Alleen wanneer er geen negatieve invloed is op onze eigen burgers die de Maashorst willen bezoeken. Je kunt de wisenten achter de hekken houden, maar dan zien we het project voor deze kleine en drukke Maashorst-schaal eigenlijk als een mislukking. 

DS97

Op dit moment loopt de proefperiode met de Wisenten. Voor ons kan de Wisent in de afgesloten gebieden blijven zodat recreanten niet bang hoeven te zijn voor een toevallige ontmoeting. We zien wel dat de Wisent een aantrekkende en attractieve waarde heeft voor de Maashorst. Die waarde blijft behouden als er bijvoorbeeld excursies mogelijk zijn onder deskundige begeleiding.

Maashorst Vooruit

Wij willen de proef met de Wisenten afmaken en op basis van de bevindingen besluiten om al dan niet door te gaan. Hierbij is de veiligheid het eerste uitgangspunt. Indien de veiligheid daarom vraagt, zouden de wisenten in een reservaat dienen te blijven. Indien na de proef blijkt dat de wisenten een groter begrazingsgebied krijgen, dan willen wij ter hoogte van de Zevenhuizerweg en ten oosten daarvan, ca. 30 Ha buiten het nieuwe ‘reservaat’ plaatsen.

 

Progressief Landerd

Daar kun je pas ná de proefperiode iets over zeggen. Nu hierop antwoorden doet geen recht aan de proefperiode. 

RPP

We zijn niet tegen wisenten in de Maashorst.

VVD

Afhankelijk van de resultaten van de proefperiode weg of blijven. Veiligheid en toegankelijkheid voor de burgers staan voor VVD op 1. Door de gehele Maashorst wisenten/taurossen is voor VVD een brug te ver. Maashorst recreatiebos, geen oerbos.

Stelling 14

Na de realisatie van een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie in Reek zijn alle (buiten)sportverenigingen in Landerd klaar voor de toekomst.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We hebben flinke investeringen gepleegd, maar met een stimuleringsfonds en soms individuele investeringen moeten we steeds de ontwikkelingen blijven volgen.

 

DS97

Naast de acties die nu uitgevoerd en voorbereid worden,, bij DAW/EMOS, VCO etc. wordt ook een stimuleringsfonds uitgewerkt waar de andere buitensport- en spelclubs gebruik van kunnen maken (tennis, Jeu de Boules etc.) Ook is er een duurzaamheidsfonds voor verenigingen met een eigen buitsportaccommodatie. Die verenigingen kunnen gebruik maken van het fonds en zo meer toekomstbestendig worden. Volgende stap is om goed te kijken naar de overige sportverenigingen (ook binnensporten) zodat daarmee sportend Landerd klaar is voor de toekomst.

Maashorst Vooruit

Het stimuleringsfonds dient te worden uitgewerkt waarna zal blijken waar nog opgaven liggen om onze verenigingen toekomstbestendig te krijgen. Ons inziens is dit de meest eerlijke manier om alle accommodatie gebonden verenigingen, clubs en initiatieven vooruit te helpen. Wij willen het fonds loskoppelen van enkel sport. Denk aan spel gerelateerde initiatieven zoals bijvoorbeeld Stichting Jeugdbelangen Zeeland, Scouting Schaijk en Jong Nederland.

Progressief Landerd

Het lijkt er op dat niet alle verenigingen betrokken zijn geweest bij het toekomst bestendig maken van hun accommodatie. De raad moet met richtlijnen komen die gelden voor alle Landerdse verenigingen.

RPP

Niet mee eens. Bij toekomstbestendigheid horen bijvoorbeeld ook investering in duurzame maatregelen, samenwerking en het stimuleren en begeleiden van vrijwilligers. 

VVD

Naast Reek hebben we nog 2 dorpen en ook daar nog meer buitensportverenigingen. Ook deze verdienen aandacht voor hun plannen hier is €500.000,- voor geoormerkt in een stimuleringsfonds. O.a. tennisvereniging en jeu de Boules en andere buitensporten hebben ook recht op ondersteuning.

Stelling 15

De gemeente doet er verstandig aan een jongerenklankbordgroep op te richten om regelmatig input te vragen uit die leeftijdscategorie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Is zeker wel belangrijk, maar aan de andere kant ook een hele uitdaging om een representatieve groep gemotiveerd te krijgen om hieraan deel te nemen.

DS97

De mening van jongeren telt en gelukkig zien we bij meerdere partijen ook jongeren meepraten over zaken die in onze gemeente van belang zijn. DS97 heeft drie jongeren van 19 t/m 27 jaar in de top vijf van de kandidatenlijst en kan dus gebruik maken van hun inbreng.

Maashorst Vooruit

Wij pleiten voor preventief jongerenwerk om problematieken van en door jongeren in een vroeg stadium te signaleren in actieve samenwerking met jongeren. Hierbij dient er ook aandacht te zijn voor kinderen wiens ouders langdurig in de bijstand zitten. Wij willen preventief (straat) jeugdprofessionals inzetten. Zij ondersteunen gemeente, verenigingen, wijken en vooral jongeren bij vragen en problemen en ze zijn getraind in talentgericht werken.

Progressief Landerd

Kinderen en jongeren verdienen onze speciale aandacht, zij hebben het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Door hen ook een toekomst te bieden in hun eigen dorp zorgt dit voor leefbare dorpen nu en in de toekomst. In alle levensfases draagt de gemeente bij aan die toekomst; van goede zorg op het consultatiebureau tot het bieden van bouwgrond of woningen voor starters. De gemeente dient daarom een actieve houding aan te nemen om in alle fases goed met hen verbonden te zijn. Dat kan door het jongerenwerk weer een plaats te geven in Landerd. 

RPP

Mee eens.

VVD

Ik denk dat de gemeente  de aanjager moet zijn en actief in het werven en enthousiasmeren van de jongeren. Daarna ondersteunen en faciliteren en de jeugd zelf aan het stuur laten.

Stelling 16

In overleg met de woningcorporatie moet de gemeente op zo kort mogelijke termijn sociale-huurwoningen realiseren in Reek, Schaijk en Zeeland. Dit mag best wat kosten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

We moeten met afspraken met de woningcorporaties inderdaad sociale huurwoningen gaan bouwen in de komende jaren in onze dorpen. Wij hoeven echter niet deze reguliere taak van de woning-corporaties over te nemen.

DS97

Het aanbod van betaalbare woningen (huur én koop) is beduidend kleiner dan de vraag. DS97 wil hier echt verbetering in brengen zodat er evenwicht komt in vraag en aanbod. De vraag ius of dit meteen geld moet kosten. We moeten creatief zoeken naar mogelijkheden ook buiten de gebaande paden.

Maashorst Vooruit

Er treedt steeds verdere vergrijzing op. Wij vinden het belangrijk dat de ouderen in hun dorpen kunnen blijven wonen. In nieuwbouwplannen dient rekening te worden gehouden met de behoefte aan seniorenwoningen in zowel de (sociale) huur- als koopsector. Het is ook steeds moeilijker voor jongeren om een woning te kopen en voor sociale huurwoningen zijn lange wachtlijsten. Ook betaalbare starterswoningen en sociale huurwoningen voor onze jongeren dienen opgenomen te worden in de nieuwbouwplannen.

Progressief Landerd

En niet alleen sociale huurwoningen maar ook woningen voor onze jongeren zodat ze in onze dorpen kunnen blijven wonen.

RPP

Mee eens dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden voor starters en senioren. 

VVD

Is hoognodig, maar de basis inzake de grondprijzen behoeft ook serieuze aandacht en zal ook moeten wijzigingen.

Stelling 17

Het is geen probleem als de gemeente in ruil voor een financiële vergoeding meer taken bij (vrijwilligers)organisaties in de gemeenschap neerlegt.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

De gemeente zou zoveel mogelijk werkzaamheden bij de gemeenschap moeten neerleggen. En dan met name die werkzaamheden die de gemeente zelf ook al direct of indirect moet vergoeden. De gemeenschap zal over het algemeen efficiënter werken.

DS97

Verenigingen die voor zichzelf kunnen zorgen, zijn toekomstbestendig. Bij zelfwerkzaamheid van verengingen mag er ook een financiële beloning worden gegeven. DS97 gelooft heilig in de “eigen kracht” van de inwoners. Verengingen, organisaties en verbanden (denk ook aan een Zorgcoöperatie) maken het verschil. Als elk dorp een zelfredzaamheidstructuur kent dan lost de gemeenschap de eigen problemen op en kan men de uitdaging van leefbaarheid aan. De gemeente moet faciliteren door ondersteuning en geld.

Maashorst Vooruit

Onze inwoners staan op één en daarom vinden wij mee doen en participatie belangrijk. Wij willen samen met én voor onze inwoners de ‘Doe-democratie’ verder ontwikkelen. Met vertrouwen in elkaar kunnen we de uitdagingen in de toekomst aan. Wij willen de opzet en uitvoering van zorgcoöperaties of initiatieven van gelijke strekking blijvend ondersteunen. De ervaringen met de zorgcoöperaties en de burgerinitiatieven in Reek en Zeeland zijn zeer positief zowel vanuit het oogpunt van de gemeente, maar belangrijker nog, ook vanuit de inwoners zelf. Door deze initiatieven neemt de gedragenheid bij de inwoners toe en heeft het gezamenlijke traject meer kans van slagen en kan efficiënter uitgevoerd worden.

Progressief Landerd

(vrijwilligers) organisaties kunnen de taken vaak beter uitvoeren dan de gemeente. 

RPP

Dit is doe-democratie pur sang. De RPP wil burgerparticipatie en initiatieven uit de samenleving organisatorisch en financieel steunen.

VVD

Vrijwilligers zijn de surplus waarde en niet de basis taak. Kwaliteit van uitvoering maar ook belasting van (te zware) taken horen bij professionals. Vrijwillig en betaald ( baan ) worden zijn 2 uitersten. Alle waar naar zijn geld , nooit uit goedkoopte dit regelen.

Stelling 18

Reek heeft een goede gymzaal. Het is niet nodig om een nieuwe sporthal in het plan voor de gezamenlijke sport- en spelaccommodatie mee te nemen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als uit een totale afweging blijkt dat een nieuwe sporthal niet noodzakelijk is, dan kun je die sporthal vanuit kosten-oogpunt en de toch al matige bezetting in Schaijk en Zeeland beter niet bouwen. Een betere besteding van gemeenschapsgeld is dan verstandiger.

DS97

De Reekse gymzaal is toe aan onderhoud maar het is voor ons de vraag of er voldoende gebruik is om te investeren in een nieuwe sporthal. Als de plannen voor een nieuwe sport- en spelaccommodatie in Reek aantonen dat het gebruik omhoog gaat dan kunnen we een dergelijke investering overwegen. Hierbij is het van belang om de winst te zien van combinatie van diverse functies.

Maashorst Vooruit

Wij zijn enthousiast over het burgerinitiatief in Reek om een van onderaf gedragen Sport & Spel accommodatie te creëren in Reek. Wij zijn voor de droom van de dragers en als daar een nieuwe sporthal bij hoort omdat de huidige sporthal niet meer voldoet aan de wensen dan dient serieus onderzocht te worden of dat (financieel) haalbaar is.

Progressief Landerd

Laat dat maar blijken en als een nieuwe sporthal nodig is, moet het er ook komen! 

RPP

De gymzaal in Reek is oud en afgeschreven. Het zou een gemiste kans zijn om een nieuwe sporthal buiten het plan te laten voor de sport- en spel accommodatie. 

VVD

Is oud en afgeschreven, en juist het nieuw plan biedt de mogelijkheid om alles in een keer integraal aan te pakken  Dus grijp die kans.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- DS97
- Maashorst Vooruit
- Progressief Landerd
- RPP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.
Creative Commons-Licentie
Lokale Stemwijzer van LokaalNieuwsnet B.V. is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https://lokalestemwijzer.nl/.