Stemwijzer gemeente Grave

De redactie van weekblad Arena heeft met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart een Stemwijzer-op-maat ontwikkeld voor de gemeente Grave. Doel van deze Graafse Stemwijzer is het wegwijs maken van inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp in het lokale politieke landschap en het bieden van ondersteuning bij het maken van hun keuze. 

De Stemwijzer bestaat uit 16 stellingen over lokale politieke onderwerpen. Door in te vullen of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met een stelling vertelt de Stemwijzer bij welke politieke partij uw persoonlijke mening en standpunten het best aansluiten. U kunt de uitkomst enigszins sturen door aan te geven aan welke onderwerpen u extra gewicht wilt toekennen. Na voltooiing van de Stemwijzer ontvangt u direct een online stemadvies. Daarnaast is per stelling van iedere partij een toelichting te lezen.

N.B: De Stemwijzer werkt optimaal in de laatste versie van je internetbrowser.

Stelling 1

De gemeente Grave moet zelfstandig blijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het gaat het CDA niet om de macht, maar om de mensen. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn heel goed in staat beslissingen te nemen over de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Het CDA wil burgers die verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget geven. Dat is de kerndemocratie. Voor de grote zaken heb je meer aan een grote gemeente, die wel alle taken aankan en een vuist kan maken. De identiteit van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt door de kerndemocratie juist versterkt.
De gemeente Grave zit in vijftien gemeenschappelijke regelingen en heeft één ambtelijke organisatie met Cuijk en Mill. Helemaal zelfstandig zijn we allang niet meer en zullen we nooit meer worden. Cuijk en Boxmeer vinden zichzelf te klein om alle taken die de gemeente van het Rijk krijgt goed uit te voeren. Hoe zou Grave dat, zonder bezuinigingen op zaken die wij belangrijk vinden, dat wél kunnen?

D66

Een sterk Grave vraagt een sterke regio. D66 is daarom voorstander van 1 gemeente in het Land van Cuijk. Dat wil zeggen samenvoegen van de 5 gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Binnen dit gegeven is het in de visie van D66 nodig dat de belangen van inwoners van Grave, Escharen, Velp en Gassel krachtig bepleit en verdedigd worden. Dit vereist aantoonbaar goede bestuurders met een brede visie en met een grote betrokkenheid bij en een warm kloppend hart voor onze stad en dorpen.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 respecteert de uitkomst van de opiniepeiling. Wij vinden dat de mensen in de gemeente Grave bij zo’n belangrijk onderwerp de richting moeten bepalen.

Keerpunt 2010 wil na de verkiezingen altijd verder met kernendemocratie. Met kernendemocratie krijgt u echt wat te zeggen over uw eigen dorp of wijk.

Keerpunt 2010 wil dat, zelfs na een eventuele herindeling en hoe dingen daarbij ook geregeld worden, u altijd gewoon op het stadhuis in Grave uw rijbewijs, paspoort of andere officiële documenten kunt aanvragen en afhalen. Evenals het aangeven van de geboorte van een kind. Ook willen wij een wekelijks open spreekuur met de wethouder of burgemeester.

LPG

Wij zijn voor een zelfstandige gemeente Grave. Uit een echt onafhankelijk bestuurskracht onderzoek, en niet slechts beelden, is gebleken dat Grave voldoende bestuurskracht heeft en helemaal niet hoeft te herindelen. De bestuurskracht is zelfs gestegen in de afgelopen 4 jaar. Ook financieel heeft Grave haar zaken op orde. Alle argumenten voor herindelen zijn extern gericht (makkelijker voor provincie, makkelijker onderhandelen, makkelijker voor de ambtenaar) en is niet gericht op onze inwoners: 

Het wordt logger, duurder, minder zeggenschap en de afstand burger-overheid wordt groter. 

Herindeling heeft geen enkele zin, dit dient alleen landelijk politiek gewin

Een gemeente met Boxmeer, St Anthonis, Cuijk, Mill & Grave wordt onbeheersbaar en erg afstandelijk. Argumenten voor herindeling zijn extern gericht, maar nergens worden de voordelen voor de inwoners genoemd. Ook de beloofde bezuinigingen hebben nergens in den lande plaats gevonden. In feite is het gewoon duurder, omdat dezelfde ambtenaren loonschalen omhoog gaan omdat ze in een grotere gemeente werken. Dit garandeert niets dat wijst op een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Samenwerkingen blijven. Gemeenschappelijke regelingen worden echt niet minder! Dat is een fabel.

Wij blijven graag met U, baas in eigen huis!

VPGrave

Grave kan niet zelfstandig blijven. Er is te weinig bestuurskracht, er is te weinig geld, het is nu een geweldige ambtelijke en bestuurlijke drukte en de Raad gaat eigenlijk nergens over. Veel, heel veel is geregeld via gemeenschappelijke regelingen en afspraken.

VVD

Een belangrijk aspect is de mening van de inwoners. De VVD is initiatiefnemer geweest voor de meningspeiling.

Grave kan qua bestuurskracht prima zelfstandig blijven, maar een iets grotere schaal biedt op termijn mogelijkheden voor een ambtelijke kwaliteitsimpuls. Ook bij de keuze voor zelfstandigheid dient de ambtelijke samenwerking overeind te blijven. Het is mede afhankelijk van anderen hoe dat is te realiseren.

Stelling 2

Grave moet opgaan in één grote gemeente Land van Cuijk.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het gaat het CDA niet om de macht, maar om de mensen. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn heel goed in staat beslissingen te nemen over de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Het CDA wil burgers die verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget geven. Dat is de kerndemocratie. Voor de grote zaken heb je meer aan een grote gemeente, die wel alle taken aankan en een vuist kan maken. De identiteit van Escharen, Gassel, Grave en Velp wordt door de kerndemocratie juist versterkt. Eén gemeente Land van Cuijk doet ertoe, in de regio, in de provincie en bij het Rijk. Het CDA staat pal voor leefbaarheid. Maar de stad is anders dan de dorpen; Velp is Gassel niet en Escharen is niet hetzelfde als Velp. Wat nodig is? Maatwerk in plaats van eenheidsworst. En wat ‘maatwerk’ is, bepalen de inwoners helemaal zelf. Er mogen verschillen zijn. Waar Grave in het verleden moest bezuinigen, krijgen de inwoners van één gemeente Land van Cuijk juist weer ruimte om te investeren.

D66

Een sterk Grave vraagt een sterke regio. D66 is daarom voorstander van 1 gemeente in het Land van Cuijk. Dat wil zeggen samenvoegen van de 5 gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Een grote gemeente heeft een robuust ambtenarenapparaat. Dat is nodig voor een professionele uitvoering van de vele taken die inmiddels bij gemeenten worden neergelegd (denk aan WMO, Omgevingswet). Bovendien kan een grote gemeente beter sturen op regionale spreiding van voorzieningen in onderwijs, zorg, cultuur, etc. Een grote gemeente kan zich krachtiger inzetten voor regionale economische ontwikkeling van het Land van Cuijk. Investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, bezoekers en bewoners van Noord-Brabant, Nederland en zelfs Europa. Groot denken en klein doen.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 respecteert de uitkomst van de opiniepeiling. Wij vinden dat de mensen in de gemeente Grave bij zo’n belangrijk onderwerp de richting moeten bepalen.

De opiniepeiling geeft drie opties:
A. Grave blijft een zelfstandige gemeente;
B. Herindeling Cuijk, Grave en Mill;
C. Herindeling 5 gemeenten van het Land van Cuijk.

Bij een uitslag van 50% + 1 uitgebrachte stemmen voor 1 van de opties – dan gaan wij voor die optie.

Bij een uitslag waarbij geen van de drie opties de meerderheid behaalt, maar wel de opties B+C samen - gaan wij met de gemeenteraad een open overleg aan over de keuze voor de toekomst van Grave met haar kerkdorpen.

Keerpunt 2010 wil dat, zelfs na een eventuele herindeling en hoe dingen daarbij ook geregeld worden, u altijd gewoon op het stadhuis in Grave uw rijbewijs, paspoort of andere officiële documenten kunt aanvragen en afhalen. Evenals het aangeven van de geboorte van een kind. Ook willen wij een wekelijks open spreekuur met de wethouder of burgemeester.

LPG

Eén grote gemeente Land van Cuijk betekent een gemeente met 34 kernen en ca. 90.000 inwoners. Onbeheersbaar! De afstand burger-bestuur zal gigantisch groot worden. Deze herindeling zal ook leiden tot een stijging van de schuld en de lasten per inwoner. Er zullen minder bestuurders nodig zijn, maar er komen gegarandeerd extra managementlagen bij. Een grotere gemeente betekent voor AL het personeel ook automatisch hogere loonschalen. Dezelfde ambtenaren blijven in dienst, dus dit leidt niet tot betere dienstverlening of hogere kwaliteit. Dit betekent dus hogere lasten voor de inwoners t.b.v. de ambtelijke organisatie en minder gemeentegeld beschikbaar voor de gemeenschap. De samenvoeging met 5 gemeenten betekent dat de infrastructuur met name in het buitengebied een onbetaalbare voorziening wordt. De beoogde kernendemocratie is een sprookje en schijnoplossing. Dorps- en wijkraden krijgen de verantwoordelijkheid en het mandaat om lokaal maatschappelijke problemen op te lossen. Daarmee los je niet op dat er een breed draagvlak is voor lokaal maatschappelijke zaken. Kernendemocratie betekent meer tussenstations, meer afstand, meer bureaucratie, meer vertraging, extra kosten en minder inbreng.  

VPGrave

Ja, dat is onontkoombaar. En doe het dan gelijk goed. Een gemeente in het Land van Cuijk met grote bevoegdheden en budgetten voor de kernen. In de kernen moeten de vertegenwoordigers die besluiten nemen democratisch gelegitimeerd zijn.

VVD

Een herindeling met het armlastige Boxmeer, dat afhaakte bij het Graafs Manifest en dat nooit op samenwerking is uit geweest, is niet aantrekkelijk. De gemeente zou dan veel te groot worden en lokale Graafse belangen krijgen niet de aandacht die wij willen. Ook in de Verkenning van bureau Berenschot staan geen harde argumenten voor de door de Provincie nagestreefde fusie van het gehele Land van Cuijk.

De belangrijkste uitdaging in verband met leefbaarheid en voorzieningen is werkgelegenheid in het Land van Cuijk. Die werkgelegenheid wordt echter niet regionaal door de gemeenten, maar vooral boven-regionaal beïnvloed, door de Provincie dus. Met één grote gemeente Land van Cuijk wordt onze positie op dit punt niet beter. Het gebleken gebrek aan echte wil tot samenwerking biedt veel te weinig vertrouwensbasis voor een herindeling op deze schaal.

Stelling 3

Grave moet samengaan met de gemeenten Cuijk en Mill & St. Hubert.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het gaat het CDA niet om de macht, maar om de mensen. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn heel goed in staat beslissingen te nemen over de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Het CDA wil burgers die verantwoordelijkheid en het bijbehorende budget geven. Dat is de kerndemocratie. Voor de grote zaken heb je meer aan een grote gemeente, die wel alle taken aankan en een vuist kan maken.

Cuijk geeft, net als Boxmeer, aan te klein te zijn. Het Rijk geeft teveel taken en te weinig geld aan gemeenten. Omdat we één ambtelijke organisatie hebben met Cuijk (en Mill) moeten we iets. Cuijk kiest van harte voor één gemeente Land van Cuijk. ‘Groot-Cuijk’ met Grave en Mill is geen optie, gaat niet gebeuren. Het is jammer dat kiezers in de opiniepeiling een onmogelijke keuze wordt voorgelegd. Er is echter geen reden om bang te zijn voor één gemeente Land van Cuijk. De kerndemocratie waar het CDA voor staat, geeft de mensen het vertrouwen, de vrijheid en het geld om (op een democratische manier) verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de eigen straten, wijken, dorpen en stad te nemen.

D66

Door samenvoeging van 5 gemeenten ontstaat een robuuste gemeente Land van Cuijk. Die is in staat haar taken professioneel uit te voeren en die wordt serieus genomen als regionale gesprekspartner. 

Indien nu 3 gemeenten samengaan, voorzien wij het risico dat de gemeente te klein zal blijken en dat opnieuw een gemeentelijke herindeling nodig is. Met alle rompslomp van dien. Dat moeten we voorkomen. Het is beter nu door te pakken.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 respecteert de uitkomst van de opiniepeiling. Wij vinden dat de mensen in de gemeente Grave bij zo’n belangrijk onderwerp de richting moeten bepalen.

De opiniepeiling geeft drie opties:
A. Grave blijft een zelfstandige gemeente;
B. Herindeling Cuijk, Grave en Mill;
C. Herindeling 5 gemeenten van het Land van Cuijk.

Bij een uitslag van 50% + 1 uitgebrachte stemmen voor 1 van de opties – dan gaan wij voor die optie.

Bij een uitslag waarbij geen van de drie opties de meerderheid behaalt, maar wel de opties B+C samen - gaan wij met de gemeenteraad een open overleg aan over de keuze voor de toekomst van Grave met haar kerkdorpen.

Keerpunt 2010 wil dat, zelfs na een eventuele herindeling en hoe dingen daarbij ook geregeld worden, u altijd gewoon op het stadhuis in Grave uw rijbewijs, paspoort of andere officiële documenten kunt aanvragen en afhalen. Evenals het aangeven van de geboorte van een kind. Ook willen wij een wekelijks open spreekuur met de wethouder of burgemeester.

LPG

De LPG kiest voor zelfstandigheid. Als op 21 maart 2018 een meerderheid aangeeft dat zij niet zelfstandig wil blijven of als uit onderzoeken blijkt dat zelfstandigheid niet kan (wat nu absoluut niet aan de orde is), dan zal de LPG in de onderhandelingen altijd de belangen van onze inwoners voorop stellen. Uit onderzoeken blijkt dat de schaalgrootte van Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert dan de meest beheersbare situatie is. De LPG zal alleen meewerken aan deze schaalvergroting, als blijkt dat dit voordelen heeft voor U. Recentelijk is gebleken dat de zorg het beste werkt in gemeenten tot 20.000 inwoners. Een fusie tussen Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert kan efficiënt en snel gerealiseerd worden omdat de ambtelijke organisatie al 4 jaar geleden is gefuseerd.

VPGrave

Slechte keuze, omdat het niets oplost. De gemeente die dan ontstaat is nog steeds te klein.

VVD

Grave kan prima zelfstandig blijven, maar uitbouwen van de CGM-samenwerking tot een fusie met Cuijk en Mill/St.Hubert heeft ook aantrekkelijke kanten en de ambtelijke fusie is altijd een opstap geweest naar verdere integratie. Die CGM-samenwerking is goed en geografisch passen deze gemeenten prima bij elkaar. 

Ook bij veel inwoners van deze gemeenten leeft een soortgelijk gevoel. Allerlei mogelijke voordelen van schaalvergroting kunnen worden geïncasseerd, terwijl de nadelen van het opgeven van zelfstandigheid beperkt blijven. Belangrijk is de reeds gegroeide vertrouwensbasis.

Stelling 4

De gemeente moet de basisscholen in Escharen, Gassel en Velp in stand houden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA zet vol in op leefbaarheid in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Daarom staan wij pal voor de scholen in de dorpen. Het kan niet zo zijn dat alleen in de stad kinderen een school dichtbij hebben. Het CDA wil de menselijke maat behouden. Daarom wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk woonklimaat voor gezinnen. Als het kindertal echt te laag is waardoor kwaliteit van onderwijs gevaar loopt, is het beter te zorgen voor een kindcentrum met buitenschoolse opvang en vervoer naar een goede school.

D66

D66 staat voor goed onderwijs. Kwaliteit van onderwijs vinden wij erg belangrijk. Hiervoor is een minimale omvang van de scholen noodzakelijk. Het streven moet zijn om dorpsscholen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun bestaan.

Dus ja, woningen voor jonge gezinnen in de dorpen zijn van levensbelang. En ondersteuning hoeft zeer zeker niet alleen in financiële zin, dat kan op diverse manieren: in overleg met de scholen. Maar dorpsscholen met weinig leerlingen moeten volgens D66 niet kost-wat-kost open worden gehouden. Wanneer een ondergrens wordt bereikt, moet sluiting een serieuze optie zijn. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat scholengemeenschappen niet uitgroeien tot mega-scholen.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 vindt dorpsscholen belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Het is van belang dat de kwaliteit van het onderwijs van een goed niveau blijft. Pas wanneer door te lage aantallen leerlingen (minder dan 45) en rijksbeleid het niet langer meer mogelijk blijkt om een school te hebben moet er gekeken worden naar alternatieven. Als een dorpsschool heeft moeten sluiten, pas dan wil Keerpunt 2010 inzetten op schoolbussen. Het ontbreken van een schoolbus in een dergelijke situatie zou de leefbaarheid van een dorp te zeer aantasten.

LPG

Het is goed voor de leefbaarheid om een dorpsschool in de kernen te hebben. Hier heeft de LPG zich ook hard voor gemaakt de afgelopen jaren. Dit is namelijk een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen, en een plek waar men elkaar leert kennen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs van onze jeugd.

VPGrave

Een dorp verliest veel van zijn vitaliteit als er geen school meer is. Datzelfde geldt ook voor het verenigingsleven en sociaal culturele accommodaties. Een spits (kerktoren) geeft mede vorm aan de eigenheid van een dorp.

VVD

Hier gaat de gemeente niet over. Waar het om gaat is dat de bevolkingssamenstelling gezond blijft en dat moet de gemeente stimuleren door actief hoogwaardige werkgelegenheid na te streven in de ruimste zin. 

Als jongeren in de dorpen kunnen blijven wonen doordat er op reisafstand aantrekkelijk werk is, blijven de scholen en andere voorzieningen vanzelf. Leefbaarheid begint bij werkgelegenheid!

Stelling 5

Vuurwerk mag uitsluitend op centrale plekken worden afgestoken.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA gunt iedereen in Escharen, Gassel, Grave en Velp een feestelijke jaarwisseling. Vuurwerk hoort daarbij. Consumentenvuurwerk is niet het grootste probleem. Illegaal vuurwerk zorgt voor veel overlast. Daartegen moet keihard worden opgetreden. Vandalen verdienen gewoon straf. Als er in onze dorpen of de stad behoefte is aan vuurwerkvrije zones, dan gaat het CDA met de inwoners van de wijken in gesprek.

D66

D66 kiest niet voor betutteling van burgers door het particulier afsteken van vuurwerk te verbieden. De verkoop van vuurwerk biedt lokale ondernemers bovendien een belangrijk aandeel in de omzet. Ongelukken met vuurwerk vinden vooral plaats door gestunt met samengesteld en/of illegaal vuurwerk. D66 investeert daarom liever in goede instructie aan jongeren over het veilig opslaan en afsteken van vuurwerk. Ook het rekening houden met buurtbewoners is in onze visie goed bespreekbaar met jongeren. Het verbod op verkoop en bezit van illegaal vuurwerk dient fors te worden gehandhaafd.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 is niet voor een vuurwerkverbod in het algemeen. Als er vanuit een specifieke wijk of dorp door de bewoners daar de behoefte wordt uitgesproken voor een vuurwerkvrije zone, dan zullen wij ons daar sterk voor maken. 

LPG

Wij zijn het hier niet mee eens. De inwoners dienen zelf hun verantwoordelijkheid te dragen waar het gaat om vuurwerk afsteken en dat dit op een veilige wijze gebeurt. Wij zijn er wel voorstander van om het illegale vuurwerk harder aan te pakken.

VPGrave

Vuurwerk alleen op centraal aangewezen plaatsen. Liever nog een groot vuurwerk door professionals.

VVD

Het vuurwerkbeleid moet zich geleidelijk ontwikkelen, want anders creëer je ook een handhavingsprobleem dat de gemeente onmogelijk aan kan.

Het is veel logischer om ter bescherming van huisdieren en vee het buitengebied vuurwerkvrij te maken. Voor een deel is dat formeel al geregeld, maar dat zou veel meer aandacht moeten krijgen.

Verder kan concentratie op de jaarwisseling de overlast enigszins beperken.

Stelling 6

Er moeten zonnepanelen worden geplaatst op alle gemeentelijke gebouwen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA staat voor een wereld die we willen doorgeven. In Escharen, Gassel, Grave en Velp staat het CDA voor een positieve en duurzame toekomst. Als mensen met initiatieven komen die onze dorpen en stad groener maken, is het CDA voor. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door zonnepanelen te plaatsen op alle gemeentelijke gebouwen. Ook wil het CDA zonnepanelen op woonhuizen stimuleren.

D66

D66 wil dat gemeente Grave de klimaatproblematiek serieus neemt en uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is. De uitdaging is om slimme oplossingen te zoeken, die draagvlak hebben onder de bevolking en die passen in het landschap of geïntegreerd zijn in bedrijventerreinen. D66 is groot voorstander van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen is een relatief makkelijke bijdrage aan de energieneutrale doelstelling. De gemeente moet zich daarvoor inzetten. Voor gemeentelijke gebouwen die zich hiervoor niet lenen, kunnen andere maatregelen worden getroffen, zoals isolatie.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 is voorstander van zonne-energie in het algemeen. De afgelopen jaren zijn veel gemeentelijke panden geprivatiseerd (sportzaal, zwembad, enz.). Daar waar de gemeente zeggenschap heeft zullen wij dit stimuleren. Daarnaast wil Keerpunt 2010 de duurzaamheidslening voor woningen beschikbaar behouden; waarbij een warmtepomp of zonnepanelen als onderpand van de lening dienen.

LPG

Wij zijn een voorstander van het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen of in weilanden. Op gemeentelijke gebouwen in de binnenstad lijkt ons dit niet mogelijk en/of wenselijk.  Voor de historische binnenstad zullen wij zoveel mogelijk passende duurzaamheidsmaatregelen toepassen, bijv. een waterkrachtcentrale bij de stuw, zonnepanelen op pachtgronden of gemeenteweides of isolatiemogelijkheden). In de komende raadsperiode willen wij een duurzaamheidswinkel faciliteren om inwoners te informeren over duurzaamheidsmogelijkheden. Wij zijn geen voorstander van het plaatsen van windmolens op het kroonwerk Menno van Coehoorn of in natuurgebieden. 

VPGrave

Wij hebben afgesproken dat we in 2050 energieneutraal zijn als gemeente. Dan moet er nog veel gebeuren. Een waterkrachtcentrale en een zonneweide met collectoren helpen ons een eind op streek.

VVD

Natuurlijk zijn gemeentelijke pv-installaties prima, maar de grote winst zit niet in die paar gemeentelijke gebouwen, maar in stimulering van duurzaamheid bij inwoners en bedrijven.

Zo zou anticiperen op en stimuleren van het elektrische vervoer dat zich de komende 10 jaar onafwendbaar voltrekt, zinvol zijn. 

De gemeente zou dat kunnen bereiken door bijvoorbeeld openbare parkeerplaatsen in de hele gemeente Grave, en niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsen, scooters,  scootmobielen  voortaan te voorzien van elektrische oplaadmogelijkheden door bijvoorbeeld laadpalen en in de toekomst bijvoorbeeld via inductie-laadmogelijkheden. 

Stelling 7

De binnenstad van Grave moet autovrij worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

CDA Grave is voor een gastvrije stad. In overleg met wijkbewoners en ondernemers bespreken we hoe dat het beste kan. In de weekenden en rond feestdagen moeten er genoeg parkeerplaatsen zijn voor auto's, maar ook voor fietsen. Laadpunten voor elektrische fietsen horen daarbij. Verhoging van het wegdek in de Graafse binnenstad naar trottoirniveau, maakt de openbare ruimte (van gevel tot gevel) flexibeler bij evenementen en het loopgebied vlak.

D66

De binnenstad van Grave heeft een historisch karakter. Auto's horen daarin niet de boventoon te voeren. Wij willen een aantrekkelijkere binnenstad met meer klandizie voor de ondernemers, meer bezoekers, meer toeristen die langer blijven door een leuker en aangenamer verblijf. Daarom kiest D66 voor een autoluw centrum en voor straten waarin voetgangers de ruimte hebben. De Markt en Hoofdwagt zelfs autovrij, met een stadsplein dat nieuwe mogelijkheden biedt voor uiteenlopende culturele en toeristische activiteiten. Parkeren doen we in de visie van D66 op een aantal grote parkeerterreinen aan de rand, met de binnenstad op maximaal drie minuten loopafstand.

Uiteraard zal er voldoende parkeergelegenheid zijn voor hulpbehoevenden. Daarnaast pleit D66 voor autoluwe dorpen, voor snelheids-beperkende maatregelen en voor een goede handhaving van verkeersregels.

Keerpunt2010

Samen met inwoners en ondernemers van Grave willen we nadenken over de ontwikkeling van de binnenstad. Om te zien wat het gevolg is van bepaalde keuzes wil Keerpunt 2010 tijdens een zomer een experiment houden met een autoluw gedeelte van de binnenstad van Grave. Wij denken dat werken op deze manier het meeste draagvlak geeft; toerisme stimuleert en een positieve effect heeft op de leefomgeving tijdens deze tijd van het jaar. Wat wij zeker niet willen is een maatregel opleggen zonder overleg met de betrokken inwoners en ondernemers. Door samen aan tafel te gaan zitten wordt er een oplossing gevonden met veel draagkracht.

LPG

De LPG is voor een autoluwe binnenstad van Grave. Mede omdat de binnenstad ook toegankelijk moet zijn voor mensen die minder ver kunnen lopen en ook voor de ondernemers die afhankelijk zijn van mensen die even snel een boodschap komen doen. Voordat we de binnenstad echt autoluw maken, moeten er wel eerst goede alternatieve parkeerplekken in overleg met de ondernemers/inwoners worden gerealiseerd.

Ons initiatief: een buslijn van Grave-Wijchen past ook hier perfect bij omdat mensen zo gemakkelijk in de binnenstad kunnen bezoeken zonder gebruik van parkeerplaatsen te hoeven maken. Grave wordt zo nòg toegankelijker.

VPGrave

Dat kan niet zomaar. Moet je goed over nadenken en bespreken met bewoners en ondernemers. Ook de branchering speelt daarbij een rol.

VVD

Totaal en permanent autovrij is geen goede oplossing. De winkeliers zijn tegemoet te komen door slechts op bepaalde tijden autoverkeer te mijden, maar voor een aantrekkelijke binnenstad moet er totaalconcept komen, waarin het parkeren goed is geregeld en waarbij ook het hele wegmeubilair wordt aangepast aan voetgangers en fietsers. 

Te denken valt dan aan een straatbeeld zonder stoepranden, een begaanbare weg zonder niveauverschillen of vervelende kasseien zoals nu in de binnenstad het geval is. Uiteraard wel rekening blijven houden met de karakteristieke historische kenmerken van Grave.  

Er moet gewerkt worden aan een voor alle partijen aantrekkelijk of aanvaardbaar compromis.

Stelling 8

Er moet 1 sportpark komen voor de voetbalverenigingen Estria, GVV '57 en SCV '58.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA staat pal voor de leefbaarheid in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Sport en andere vormen van recreatie zijn daarom erg belangrijk. Een aantrekkelijke locatie en goede voorzieningen zijn noodzakelijk. Het CDA vindt dat de gemeente naast burgers moet staan. Daarom denken wij mee en stimuleren we samenwerking, ook tussen verenigingen uit de verschillende kernen. Samen werkt, niet alleen op voetbal- of sportief gebied.

D66

Investeren in jeugd is een speerpunt in het programma van D66. Het voorzien in voldoende voorzieningen in de verschillende dorpen wordt eveneens belangrijk gevonden. Kleinschaligheid bevordert immers het gemeenschapsleven. D66 wil zich in beginsel sterk maken voor het behoud van voorzieningen.

Daarentegen is het ook een liberaal standpunt dat verenigingen zichzelf kunnen bedruipen. In de visie van de voetbalverenigingen Estria, SCV’58 en GVV’57 zijn een fusie en een nieuwe accommodatie een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. D66 staat dan ook welwillend tegenover de wens van de voetbalverenigingen.

Keerpunt2010

Sport is niet alleen iets wat je doet omdat je het leuk vindt of omdat het belangrijk is voor je gezondheid. Het is vooral een sociale activiteit. Daarom is het belangrijk dat er voldoende sportvoorzieningen zijn in de gemeente Grave.

Wij stimuleren de (sport)verenigingen die samenwerken, bijvoorbeeld met een renteloze lening voor een nieuw kantinegebouw of aanleg van sportvelden. De samenwerking willen we echter niet verplicht opleggen.

Wanneer (sport) verenigingen een maatschappelijke functie hebben en de leefbaarheid van de gemeente, het dorp of de wijk verbeteren, moeten ze worden vrijgesteld van gemeentelijke belastingen.

LPG

Wij zullen proactief meewerken aan de voorgenomen fusie tussen SV Estria, GVV’57 en SCV’58. Het is een belangrijk proces dat verbinding brengt op het gebied van sport in onze gemeente. Het verhoogt de leefbaarheid en de gezondheid. Sport is essentieel voor het welzijn van onze inwoners en het opgroeien van onze jeugd. Door de vrijwillige fusie van de 3 voetbalverenigingen blijft dit geborgd voor onze gemeente. Het is een prachtig burgerinitiatief dat deze verenigingen gezamenlijk alle opties voor een nieuwe sportaccommodatie aan het bestuderen zijn en daarom zullen wij de haalbaarheid van de plannen gaan bekijken zodat dit gerealiseerd kan worden. 

VPGrave

Moeten niet zozeer, maar wel erg efficiënt.

VVD

Het initiatief voor die gedachte moet bij de verenigingen liggen en daar wordt ook aan gewerkt. De identiteit van dorpen moet in de verenigingen terug te vinden zijn, óók met één sportpark; dat is een belangrijke pijler waarop de verenigingen draaien.

Uitbreiding met andere sportactiviteiten is ook nog een mogelijkheid, zoals de hockeyclub, startpunt voor de diverse (hard)loopclubs die Grave kent.

Stelling 9

Grave moet zich qua toerisme niet alleen op het verleden richten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA is voor gastvrijheid in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het verleden van onze vestingstad is een absolute trekker, maar we hebben meer te bieden. Een goede sfeer, een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod en een mooie haven horen daarbij. De gemeente is groter dan Grave alleen en ook de regio heeft gasten ontzettend veel te bieden. Als wij toeristen weten te trekken naar het Land van Cuijk, hebben de dorpen en de stad alles in huis om mensen iets moois te bieden.

D66

Het Land van Cuijk is een bijzonder gebied, met veel historie en natuurschoon. Een verborgen parel in Noord-Brabant. D66 zet zich in voor versterking van het regionale toerisme, rekening houdend met het specifieke karakter van de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en draagt bij aan het behoud van monumenten, landschappen en natuurwaarden. Het maakt Grave ook aantrekkelijker om te wonen. 

Er is winst te halen door het beter ontsluiten en verbinden van wat er al aan voorzieningen aanwezig is. Hierbij kun je denken aan routes, stopplaatsen en onderdak voor natuurliefhebbers, sporters, rustzoekers. Maar ook aan de culturele evenementen en de historische bezienswaardigheden in en om Grave. Daarnaast is het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen gewenst. Grave is de enige stad in het Land van Cuijk, prachtig gelegen aan de Maas met veel historische bezienswaardigheden. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een trekpleister voor mensen die de rivier de Maas en het omliggende gebied willen beleven. Pleziervaart kan wellicht ook worden verleid om Grave aan te doen. 

Daarom zou D66 de ontwikkeling van een Maasboulevard en een upgrade van de jachthaven in Grave toejuichen.

Keerpunt2010

De binnenstad van Grave heeft veel verborgen cultuurhistorie. Door de komende 10 tot 20 jaar een goed samenhangend plan te ontwikkelen tot een mooi geheel wordt het toeristisch aantrekkelijker.

De Maaskade is het visitekaartje vanaf de Maas en moet daarom goed onderhouden worden. Een actieve kade nodigt mensen uit om de stad in te komen.

In de omgeving van Grave zijn er prachtige cultuurlandschappen om doorheen te wandelen of te fietsen. Juist de mix maakt Grave boeiend als toeristische hotspot.

LPG

Zowel de kernen als de vestingstad Grave hebben een prachtige historie die vele toeristische bezienswaardigheden oplevert. Uitgangspunt is om dit te behouden of te versterken bij elke beleidsafweging die we maken. Maar ook het natuurschoon verdient veel aandacht. Samen met de ondernemers en de inwoners willen wij met“Graafsche moed” de gemeente Grave zowel in de binnenstad als in het buitengebied op de toeristische kaart zetten. Daarbij hoort het versterken van het winkelgebied in de binnenstad en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van verblijfsmogelijkheden: bed- en breakfasts, kampeerboerderijen of andere kleinschalige ontwikkelingen op het vlak van recreatie en toerisme.

VPGrave

Grave heeft meer te bieden dan het verleden. We wonen in een prachtig gebied en er zijn veel bezienswaardigheden. Belangrijk is het om een middenklasse hotel  te hebben voor de verblijfsrecreatie.

VVD

Dagtoerisme is een belangrijke inkomstenbron, dus moet Grave als pleisterplaats aantrekkelijk zijn, ook voor niet-historie-geïnteresseerden. 

Te denken valt aan de Raamvallei, Gasselse Bossen, Kraaijenbergse plassen, de jachthaven, sluis en stuwcomplex. 

Stelling 10

Er mag niet gebouwd worden in de uiterwaarden van de Maas.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA denkt mee met de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Als er een goed plan komt voor woningbouw in de uiterwaarden, wordt daar vanuit een positieve grondhouding naar gekeken. Bouwen in de uiterwaarden is een technologische uitdaging. Er zijn veel eisen op het gebied van veiligheid, ruimte voor water, natuurwaarden enzovoorts. Als daaraan voldaan wordt, wil het CDA deze kans bieden. Wij zijn niet van op voorhand verbieden.

D66

We geven ruimte aan onze binnenwateren om te voorkomen dat we, zoals in alle voorgaande eeuwen, jaarlijks overlast ervaren door water. Uiterwaarden voorzien in die functie. Bovendien is het bouwen in uiterwaarden aangetoond onveilig, Daarom acht D66 het niet verantwoord om bouwen in de uiterwaarden van de Maas toe te staan. D66 staat voor een veilig en open Maaslandschap.

Een bijzondere situatie betreft het terrein van de gesloopte betoncentrale, gelegen naast de jachthaven. De locatie maakt deel uit van het stadsgezicht en leent zich voor een mooie invulling, met creatieve, technische oplossingen die recht doen aan het Maaslandschap en de ontwikkelingsvisie van West 8 en die een upgrade betekenen voor de jachthaven en de Maasboulevard.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 is tegen het bouwen in de uiterwaarden. Keerpunt 2010 heeft grote vraagtekens bij het bouwen van woningen en andere gebouwen (hotel) op de EMAB locatie (dat is het braakliggende terrein van de gesloopte Cox betoncentrale).

De eigenaar van de scheepswerf had een plan om de werf om te vormen tot een mooie Maasboulevard met hotel. Een plan wat volgens Keerpunt 2010 nog steeds heel realistisch is en past bij het karakter van Grave. Wij vinden dat de visie van West8 in verbinding moet worden gebracht met de stad.

LPG

De LPG is het eens met deze stelling. Gezien de klimaatveranderingen, het deltaplan rivieren wat eraan komt en de conceptvisie van West 8, is de LPG voor een verbod op bouwen in de uiterwaarden van de Maas. Er zijn namelijk nog andere plekken in Grave waar wel veilig gebouwd kan worden zonder de kwaliteiten en de functies van de uiterwaarden aan te tasten.

VPGrave

Niet instemmen met bebouwing gaat de gemeente veel geld kosten omdat er afspraken zijn gemaakt. De gemeente mag wel bepalen wat er gebouwd wordt. De plaats waar gebouwd mag worden beperkt zich wel tot het terrein van de voormalige betonfabriek. Waterwoningen is nog steeds een goed idee.

VVD

We willen als Grave ook een betrouwbare partner zijn. Als we als Grave geen alternatieven hebben voor de locatie van de uiterwaarden die tot op heden nog zo in plannen aan Grave zijn gepresenteerd moeten we hier onze medewerking aan verlenen i.p.v het te verbieden.

Stelling 11

Ook verenigingen zonder jeugdleden, zoals de KBO, Sociëteit en EHBO-verenigingen, verdienen het om gesubsidieerd te worden door de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA staat voor leefbaarheid in sterke gemeenschappen. Verenigingen en organisaties die daaraan een positieve bijdrage leveren, verdienen een steun in de rug. Dat kan door ondersteuning van projecten of een vorm van subsidie. De kerndemocratie biedt deze mogelijkheid ook. Het is dan aan de inwoners van een wijk, dorp of de stad welke initiatieven zij ondersteunen vanuit het leefbaarheidsbudget dat hun wordt toevertrouwd. Geen eenheidsworst, maar maatwerk. Dáár gaat het CDA voor. De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn heel goed in staat beslissingen te nemen over de leefbaarheid van hun dorp of wijk.

D66

D66 gaat uit van het standpunt dat verenigingen in beginsel in staat zijn om zichzelf te bedruipen. D66 vindt het belangrijk dat er in Grave, Escharen, Gassel en Velp ontmoetingsplekken zijn voor het lokale verenigingsleven, afgestemd op de behoeften van de bewoners. D66 wil actief culturele activiteiten stimuleren die het historisch karakter en natuurschoon van Grave en de regio Land van Cuijk zichtbaar maken door initiatieven te ondersteunen en zo nodig te faciliteren. Subsidie kan, met name in een start- en opbouwfase van een vereniging, een middel zijn.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 ziet subsidie als een manier om de leefbaarheid van een dorp, wijk of stad te vergroten. Het nieuwe subsidiebeleid moet geëvalueerd worden, waarbij goed gekeken moet worden naar de effecten in de breedte. Worden de beoogde doelstellingen gehaald of dient het nieuwe subsidiebeleid verbeterd te worden? Verenigingen mogen niet omvallen als gevolg van een star subsidiebeleid. Keerpunt 2010 zal dit scherp in de gaten houden.

LPG

Wij willen het subsidiebeleid aanpassen en/of uitbreiden om verenigingen die initiatief tonen op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen. De vele vrijwilligers in onze gemeente dienen te worden gesteund en gefaciliteerd door de gemeente waar mogelijk.

VPGrave

Er gelden een reeks van voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Niet alleen de aanwezigheid van jeugdleden.

VVD

Vorig jaar is een heel zorgvuldig proces afgesloten over gemeentelijke subsidieverlening. De uitkomst heeft een heel breed draagvlak binnen de gemeente, waarbij voor de beleidsvaststelling een afweging van belangen heeft plaats gevonden. We moeten daar op voortborduren en door middel van evaluaties bekijken of er onvoorzien, ongewenste effecten zijn. Het belang van genoemde verenigingen staat niet ter discussie.

Stelling 12

Op de locatie van GVV-sportpark De Bikkelkamp moeten woningen worden gebouwd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Als er, met onze steun, een prachtig sportpark komt voor Estria, GVV ‘57 en SCV ‘58, is het logisch dat er een goede oplossing komt voor ‘De Bikkelkamp’. Woningbouw op die mooie locatie is dus logisch. Het terrein laten verpieteren is geen optie en wil het CDA voorkomen.

D66

In het verlengde van een gewenste fusie tussen de voetbalverenigingen Estria, SCV’58 en GVV’57 en de daarbij behorende realisatie van nieuwe accommodatie op sportpark de Kranenhof, is het aannemelijk dat het huidige GVV-sportpark beschikbaar komt voor mogelijk andere bestemmingen, waaronder woningbouw. D66 kiest daarbij voor leeftijdsbestendige en levensloopvolgende woningen en voor  betaalbare starterswoningen.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 vindt dat er al jarenlang te weinig gebouwd wordt in Grave. Er moet meer sociale huurbouw gebouwd worden, meer woningen voor starters en jongeren. Het is daarbij belangrijk dat dit goed wordt ingepast in de omgeving. Voor nieuwbouw zijn er op dit moment al gebieden aangewezen in Grave. Mocht blijken dat er niet meer gesport gaat worden op de voetbalvelden van GVV, dan zullen we moeten onderzoeken welk ander en duurzaam gebruik van de grond daar het beste passend is.

LPG

Als de voorgenomen fusie van de drie voetbalverenigingen leidt tot het vrijkomen van deze locatie, vinden wij het gezien de leefbaarheid van de wijk wenselijk dat er woningen gebouwd worden op dit terrein. Dit zal echter wel moeten passen in het woningbouwprogramma. Dit kan een van de mogelijke alternatieve bouwlocaties zijn in ruil voor niet bouwen in de uiterwaarden. 

VPGrave

Er zijn meerdere mogelijkheden. Een zonnepark zou ook kunnen. Woningbouw moet niet op voorhand worden uitgesloten, maar dan wel voornamelijk betaalbare sociale woningbouw.

 

VVD

In Grave zijn er op dit moment diverse locaties waar woningen gebouwd worden of er wordt in de nabije toekomst gebouwd. Wanneer deze locaties zoals het Visioterrein, het voormalige Maaszicht, locatie de Sprankel en Waterlinie achter het Catharinahof niet kunnen voldoen aan de vraag van woningen is het de overweging waard om te denken aan woningbouw op het sportpark de Bikkelkamp. 

Tot die tijd is invulling te geven aan het terrein door het als (zonnepanelen)park, bos of als waterberging in te richten ook een van de mogelijkheden.

Stelling 13

De gemeente moet ervoor zorgen dat de openbare ruimte er netjes uitziet.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA staat pal voor de leefbaarheid in Escharen, Gassel, Grave en Velp. De openbare ruimte dient er dus netjes uit te zien, zowel in de stad als de dorpen. Dat is goed voor de inwoners en voor onze uitstraling naar gasten en toeristen.

D66

Het is fijn wonen in Grave. Niet te groot en niet te klein, dat hoor je vaak zeggen. Mooi groen en rustig aan de rivier en toch vlakbij grote steden zoals Nijmegen en Den Bosch. D66 wil dat Grave aantrekkelijk blijft om te wonen voor jong en oud. Dat vraagt slimme woningbouw en ruimte voor ideeën van bewoners.

Woningbouw moet meebewegen met demografische ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat het Land van Cuijk vergrijst net als de rest van Nederland. D66 vindt dus dat er voldoende leeftijdsbestendige woningen moeten zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk dat jongeren graag in Grave en omstreken blijven of komen wonen. Zo blijft de regio vitaal. D66 wil daarom meer betaalbare starterswoningen in woningbouwprojecten. 

Als bewoner weet je het beste waar je last van hebt en wat een verbetering zou zijn in jouw wijk of dorp. D66 vindt dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten bepalen hoe hun leefomgeving er uitziet. Zij wonen er tenslotte, elke dag. Daarom stellen wij voor dat elke wijk/dorp een eigen leefbaarheidsplan maakt, waarbij alle bewoners meepraten. Wijk- en dorpsraden kunnen hierbij een rol spelen. De gemeente zal helpen met het opstellen en uitvoeren. 

Keerpunt2010

De Maaskade is het visitekaartje van de stad vanaf het water en moet daarom ook goed onderhouden worden. De laatste jaren is volop ingezet op ‘onderhoudsarm’ groen. Keerpunt 2010 vond dit geen goed plan. Helaas kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt. Op veel plekken had het publiekelijk groen extra kwaliteit gekregen door buurtbewoners. Door het ongelukkig uitgevoerde project ‘Snippergroen’ durven mensen ‘publiekelijk groen’ bij hun eigen huis niet meer te onderhouden of te verbeteren. Keerpunt 2010 vindt dat geen goed beleid. Wanneer mensen een groenstrook bij hun huis zelf willen onderhouden of verbeteren, dan moeten deze mensen de ruimte krijgen om dat te doen.

LPG

Wij zijn er een voorstander van dat het budget voor het groenbeheer verhoogd wordt en dat er extra aandacht gegeven wordt aan het verslechterd wegennet. In de afgelopen raadsperiode is er teveel bezuinigd op deze voorzieningen. Dit heeft geleid tot een verminderde groenkwaliteit en wegenonderhoud. Dit vinden wij onwenselijk en daarom gaan wij dit in de komende raadsperiode aanpakken.

VPGrave

Volstrekt mee eens. Het huidige college heeft de buitenruimte ernstig verwaarloosd. Er moet een grote inhaalslag volgen.

VVD

Het is bepalend voor de uitstraling van Grave en het stimuleert inwoners om zelf ook maximaal bij te dragen. Of met de besteding van gemeenschapsgeld altijd de juiste keuzes worden gemaakt is te betwijfelen. Wij denken dat er met hetzelfde budget meer te realiseren moet zijn. 

Een van de aandachtspunten wat ons betreft zijn de parkeer(on)mogelijkheden in de diverse wijken die niet zijn ingericht op de hoeveelheid auto’s. 

Stelling 14

Grave moet niet meer kiezen voor wethouders van buitenaf.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA heeft een herkenbare kandidaat-wethouder die Escharen, Gassel, Grave en Velp goed kent. Het is belangrijk dat de gemeente goede bestuurders heeft en het CDA heeft deze. Als een partij geen kundige wethouder uit onze dorpen of stad heeft, maar wel van buiten kan aantrekken, dan is dat voor ons geen probleem. Een wethouder van buiten heeft wellicht goede redenen om niet te verhuizen. Het CDA staat voor een sterk College van Burgemeester en Wethouders.

D66

D66 kiest bovenal voor goed bestuur en voor een kwalitatief goed ambtenarenapparaat, waaronder gekwalificeerde wethouders. Er is behoefte aan gemeentebestuurders die mensen informeren en betrekken. Die luisteren en uitleggen welke afwegingen ze maken. Die zich inzetten voor de belangen van de inwoners. Kortom, integere en transparante bestuurders. Het is mooi als hij of zij uit de gemeente komt, maar in eerste plaats vinden wij het belangrijk dat het een goede bestuurder is.

Een sterk Grave vraagt een sterke regio. D66 is daarom voorstander van 1 gemeente in het Land van Cuijk. Dat wil zeggen samenvoegen van de 5 gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Een robuust ambtenarenapparaat is nodig voor een professionele uitvoering van de vele taken die inmiddels bij gemeenten worden neergelegd (denk aan WMO, Omgevingswet). 

Keerpunt2010

De komende jaren wordt het belangrijker dan ooit dat onze wethouders het Graafse geluid en het geluid vanuit de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp kennen en goed laten horen. Keerpunt 2010 is daarom voor lokale wethouders. Lokaal kan bijvoorbeeld een hele geschikte wethouder zijn uit Nederasselt. Het is belangrijk dat de wethouders de lokale gevoeligheden goed kennen. De woonplaats is daarbij minder relevant. Liever een kwalitatief goede wethouder van elders dan een ‘slechte’ wethouder uit Grave.

LPG

Bij voorkeur zijn wij voor een wethouder van binnen de gemeentegrenzen, in verband met de binding en sociale contacten. Een wethouder van binnen de gemeente wordt immers dagelijks geconfronteerd met zijn eigen werk. Mevrouw Henisch heeft aangetoond wat de absolute meerwaarde is van een wethouder van binnen de gemeente in de afgelopen bestuursperiode.

VPGrave

We hebben genoeg capabele mensen in Grave zelf.

VVD

Grave heeft afgelopen bestuursperiode prima wethouders van buiten gehad. Kwaliteit van de wethouders is belangrijker dan de herkomst. Bij gelijkwaardige kandidaten moeten we kiezen voor inwoners van de gemeente.

Stelling 15

Nieuwe woningen dienen energieneutraal en dus gasloos te worden gebouwd.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Het CDA kiest voor een wereld die we willen doorgeven. Ook in Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn we klaar voor een duurzame toekomst. Het aardgas heeft zijn langste tijd gehad. De gaskraan in Groningen gaat langzaam maar zeker dicht. Nieuwe woningen moeten daarop voorbereid worden. Het CDA is voor alternatieve systemen en innovatie.

D66

D66 wil dat gemeente Grave de klimaatproblematiek serieus neemt en uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is. De uitdaging is om slimme oplossingen te zoeken, die draagvlak hebben onder de bevolking en die passen in het landschap of geïntegreerd zijn in bedrijventerreinen. D66 is groot voorstander van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 is voor het nieuwe bouwen met een klimaatprofiel. In het klimaatprofiel wordt vastgelegd hoe bij ideeën en bouw van objecten er rekening gehouden moet worden met de toekomst. Bijvoorbeeld dat de woning voorzien wordt van een warmterecht in plaats van een gasaansluiting. Ook in welke mate er rekening gehouden moet worden met wateroverlast op de betreffende locatie bij hevige regenval. Het is aan degene die bouwt om dit zelf op te lossen.

LPG

Zolang de kosten voor alternatieve energievormen nog te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, moet er de mogelijkheid zijn om op het gasnet te kunnen worden aangesloten voor een bepaalde periode.  

Voor de historische binnenstad zullen wij zoveel mogelijk passende duurzaamheidsmaatregelen toepassen, bijv. een waterkrachtcentrale bij de stuw, zonnepanelen op pachtgronden of gemeenteweides of isolatiemogelijkheden). In de komende raadsperiode willen wij een duurzaamheidswinkel faciliteren om inwoners te informeren over duurzaamheidsmogelijkheden. Wij zijn geen voorstander van het plaatsen van windmolens op het kroonwerk Menno van Coehoorn of in natuurgebieden. 

VPGrave

Dat is de toekomst en de toekomst begint nu.

VVD

Het is een goed streven om nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aan te sluiten. Als het doel is om gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen staan we daar achter. Je moet dan wel de hele keten beschouwen, dus inclusief de grootschalige elektriciteitsopwekking. Voor dat laatste zijn we afhankelijk van landelijk beleid en we kunnen het als gemeente hooguit in groter verband aankaarten.

Echter realiseren we ons ook dat de nieuwe technieken omnieuwbouw woningen van warmte te voorzien nog een behoorlijke investering vergt. Zolang er voor kopers geen vrije keus is of het alternatief voor het gas een betaalbaar alternatief is, ook voor de langere termijn, is het nog steeds verantwoord om woningen de komende jaren op het gas aan te sluiten.

Stelling 16

De gemeente moet zorgen voor meer blauw op straat.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten
CDA

Voor het CDA is veiligheid de basis voor leefbaarheid en dus ook belangrijk in Escharen, Gassel, Grave en Velp. Boeven beperken zich niet tot de Randstad en ook in onze dorpen en stad lopen dieven rond. Dat ervaren winkeliers in de binnenstad te vaak. De politie dient niet alleen waakzaam en dienstbaar te zijn, maar ook zichtbaar. Het CDA kiest voor benoemen en optreden, aanpakken en doorpakken. Het kan niet zo zijn dat de politie onze kernen links laat liggen. Daarom staat het CDA voor actief veiligheidsbeleid.

D66

Veiligheid binnen onze gemeentegrenzen wordt door D66 belangrijk gevonden. Politie moet makkelijk bereikbaar en eenvoudig toegankelijk zijn. Handhaving van verkeersregels en preventie van inbraken en drugscriminaliteit vragen bijzondere aandacht, waarvoor middelen op een juiste manier moeten worden ingezet. Optisch meer blauw op straat draagt mogelijk bij aan een veiliger gevoel, maar leidt in de visie van D66 niet tot gegarandeerd meer veiligheid en is daarmee eerder een vorm van schijnpolitiek.

Keerpunt2010

Keerpunt 2010 zet zich in voor veiligheid in de breedste zin van het woord. De bezuiniging op onze boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) moet worden teruggedraaid. Hun zichtbare aanwezigheid is belangrijk. Het zijn belangrijke oren en ogen op straat.

LPG

Wij zijn voor het terugdringen van criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik o.a. door middel van integrale aanpak (o.a. voorlichting en handhaving). Uitgangspunt hierbij is “lik op stuk beleid”.   Waar mogelijk zullen wij ons inzetten om meer blauw op straat te krijgen. 

VPGrave

Het gaat niet zozeer om meer blauw, maar om meer efficiëntie. Politiemensen hebben te veel bureauwerk en zijn te veel tijd kwijt aan administratie.

 

VVD

Er moet voor meer blauw op straat eerst gekeken worden naar de bekostiging. Wat hebben we over voor meer blauw als de inkomsten niet stijgen.

Kritisch kijken naar de resultaten voor Grave van de invoering van de landelijke politie is ook geboden. Plattelandsgemeenten worden mager bediend door de overheid vergeleken met grote steden. Daar zit een grote bedreiging voor de hele ontwikkeling van de veiligheid en van de misdaadbestrijding.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- D66
- Keerpunt2010
- LPG
- VPGrave
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.
Creative Commons-Licentie
Lokale Stemwijzer van LokaalNieuwsnet B.V. is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https://lokalestemwijzer.nl/.